لیست محصولات

چنین گفت زرتشت


زرتشت نويد دهنده ي ابرمرد،بشارت دهنده ي زبر انسان اينك ميگويد. به تو كه چونان ميموني از پيشدست ترين برتري ها گريزاني.از تو ميپرسد:

((نسبت ميمون به انسان چيست؟يك مسخره و دلقت يا موجودي حقير و شرم آور؟من به شما ميگويم كه نسبت بشر به ابرمرد چونان است. شما از حالت كرمي به انسان رسيده ايد و هنوز بسياري از تركيبات شما به حالت كرم نيز باقي مانده است. يك زماني شما ميمون بوديد و هم اكنون بشر از هر ميموني ميمون تر است.))

چنين گفت زرتشت شاهكار زنديق مجنون دوست داشتني آلمان،فردريش ويلهلم نيچه كتابيست كه براي همه كس و براي هيچكس ميباشد.برخي اين اثر را زوال ذهني زنديق ما ميدانند،اما به آنان اعلام ميكنيم :

((هركه ميخواهد پرواز را بياموزد،بايد ابتدا ايستادن و رفتن و دويدن و بالا رفتن و رقصيدن را بياموزد،پرواز را نميتوان پريد!))

و اين كتاب رقص جنون آميز زنديق ماست كه همگان را بر گذاردن انگاشت بر دهان هاي خود وادار كرد. كتاب هايي هستند كه با جمله اي از خود براي تمام عمر جن مايه ي انديشه ي انسان را ورز ميدهند و چونان خميري ور آمده براي پخت آماده ميسازند. اين اثر آنچنان است كه كارل گوستاو يونگ،روانشناس مشهور و اشتراوس فيلسوف و موسيقي دان بزرگ هر كدامشان اثري از خود را به نام اين كتاب ثبت كرده اند. بخوانيد نويد پيامبر راستين خود را و بر اندرز زنديق ما نيز گوش فرا داريد:

((چيزي را آسان نپذيريد! با پذيرفتنتان بر بخشنده منت گذاريد! چنين است اندرز من براي آنان كه چيزي براي بخشيدن ندارند.))

قیمت: 2900 تومان

محصولات مرتبط